Indryk annonce

Prøvetid

De første tre måneder af en uddannelsesaftale, er en såkaldt prøvetid. Her kan aftalen opsiges af enten virksomheden eller eleven uden begrundelse eller varsel.

 

Sådan ophæves en uddannelsesaftale

Når prøvetiden er overstået, er uddannelsesaftalen som udgangspunkt uopsigelig, medmindre både virksomheden og eleven bliver enige om at ophæve den. 

Uddannelsesaftalen kan også ophæves, hvis eleven (eller virksomheden) misligholder de forpligtelser, der er den del af aftalen. Ophævelsen skal her komme inden for en måned fra, at virksomheden har fået kendskab til misligholdelsen.

Når en uddannelsesaftale ophæves, vil den specifikke situation blive vurderet, og der vil på baggrund heraf blive vurderet, om der er tale om en berettiget ophævelse.

 

Hvis aftalen ophæves uden korrekt grund

Såfremt aftalen ophæves af virksomheden uden at en af ovenstående grunde ligger bag, skal virksomheden betale en godtgørelse - typisk på omkring 30.000 kr. (50.000 kr. for voksenelever).